محصولات تولیدی در پالایش شمال به شرح زیر دسته بندی میشود، برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا دفترچه راهنما را از پایین این صفحه دانلود کنید

1- SUPER Quality

2- SUPER TECH

3- SUPER TUNAP

4- TUNAP M900

5- TUNAP M800

6- TUNAP M400/M450

7- TUNAP – M 115-S

8- TUNAP M 115-S-CNG

9- TUNAP – M 115

10- TUNAP M110

11- TUNAP M110 HX

1- TUNGREASE LITHIUM EP

2- TUNGREASE LITHIUM

3- TUNGREASE CALCIUM

4- TUNGREASE CALCIUM COMPLEX

5- TUNGREASE SODIUM

6- TUNGREASE BENTON -2

7- TUNGREASE CA/H.D/EP

8- TUNGREASE J.C SPECIAL

9- TUNGREASE W.R.G

10- TUNGREASE RC-14

11- TUNAP T.M.G.L III

1- TUNAP TURBINE 32,46,68,100

1- TUNAP SPECIAL HYDRAULIC

2- TUNAP HYDRAULIC

3- TUNAP H5 PLUS, Hydraulic Oil

1- TUNAP GEAR OIL GL-5

2- TUNAP GEAR OIL GL-4

3- TUNAP GEAR OIL GL-2

4- TUNAP ATF III

1- TUNAP ENGINE COOLANT AND ANTI FREEZ

2- DIESEL JET

3- TUNAP Emulsion COOL TEC. 10

1- TUNAP RIG WASH

2- TUNAP FRAME OIL

3- TUNGREASE J.C. SPECIAL

4- TUNGREASE W.R.G

5- TUNAP T.M.G.L III